Zwroty i reklamacje

1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych. Niektóre produkty są wykonane ręcznie w oryginalnej technologii Carla Faberge, co oznacza, że pokryte są bardzo delikatną kruchą emalią. W związku z czym Produkt jest wrażliwy na uderzenia bądź otarcia o przedmioty twarde. Może to skutkować uszkodzeniem emalii. Sprzedający zaleca delikatne postępowanie z Produktem.

2. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia fizyczne Produktu (ubytki w emalii, zarysowania, etc.) wynikające z nieprawidłowego użytkowania i przechowywania.

3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów (Rękojmia), do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu kupującemu.

4. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Reklamację można złożyć w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego.

6. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w Eclair.shop), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedający rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

9. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uznaniu przez Sprzedającego reklamacji.

10. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji.

12. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.

13. Klient może zwrócić nowy Produkt tylko i wyłącznie bez uszkodzeń fizycznych (zgodnie z pkt. 2), w nienaruszonym opakowaniu, tzn. bez naruszenia specjalnej folii wraz z plombą zabezpieczającą przed otwarciem. Naruszenie zabezpieczenia przez Klienta traktowane jest przez Sprzedającego jako użycie Produktu i nie podlega zwrotowi bądź wymianie.

Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy.

2. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Eclair.shop bądź drogą pisemną na adres elektroniczny Sprzedającego sales@eclair.shop.

3. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Produktu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu, od którego zakupu Klient odstąpił. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, bez naruszenia specjalnej folii wraz z plombą zabezpieczającą przed otwarciem, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.

5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.

6. Produkt należy odesłać na adres Inter Commerce Katarzyna Dryja ul. Szuwarowa 4/5, 30-384 Kraków.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

8. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

9. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania, w szczególności w przypadku naruszenia zabezpieczeń.