Polityka prywatności

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest firma Inter Commerce Katarzyna Dryja (Inter Commerce), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6762328044, REGON 122223949, mieszcząca się w 30-384 Kraków, ul. Szuwarowa 4/5, która przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających ze strony internetowej https://www.eclair.shop/.
2. Inter Commerce wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi, na jeden z następujących sposobów sposób: adres email: info@eclair.shop, adres pocztowy: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH INTER COMMERCE KATARZYNA DRYJA, ul. Szuwarowa 4/5, 30-384 Kraków.
3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
4. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Inter Commerce, odpowiedzialne za obsługę sklepu internetowego Eclair.shop oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Inter Commerce (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi bądź zrealizowanie sprzedaży bądź udzielenie obsługi posprzedażowej.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży, b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej Eclair.shop. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.
4. Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

Artykuł 3. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Prawidłowa realizacja umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Eclair.shop lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
2. Przeprowadzenie postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione w sklepie internetowym Eclair.shop;
4. Prawidłowa ochrona, zarządzanie i obsługa konta klienta w sklepie internetowym Eclair.shop;
5. Zapewnienie bezpieczeństwa zawieranych z Inter Commerce umów sprzedaży lub świadczonych przez Inter Commerce lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
6. Prowadzenie przez Inter Commerce działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
7. Organizacja przez Inter Commerce programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
8. Jak najlepsze dopasowanie do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
9. Obsługa zgłoszeń, kierowanych do Inter Commerce;
10. W sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Inter Commerce;
11. W celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

1. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.
2. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane.
3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Artykuł 5. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
2. Inter Commerce udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez Inter Commerce, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Inter Commerce uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).
3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Klientów dostawą Produktów.