Regulamin

Regulamin obowiązujący od 03.10.2018r.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego (Sklep) prowadzonego pod adresem URL http://www.eclair.shop, lub pod adresami będącymi jego rozszerzeniem, bądź kontynuacją.
2. Sprzedającym jest firma "Inter 2 Commerce" Katarzyna Dryja z siedzibą w Krakowie (30-384), przy ulicy Szuwarowej 4/5, posiadająca numery ewidencyjne NIP PL6762328044 oraz REGON 122223949, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
3. Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad.


§ 2 Klienci i rejestracja

1. Klientami Eclair.shop (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Klient może dokonać rejestracji (stworzenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na Eclair.shop, podając swój adres e-mail i hasło, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.
3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Eclair.shop po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Eclair.shop. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Eclair.shop. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
6. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Eclair.shop, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
7. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
8. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Eclair.shop materiały bez zgody Sprzedającego.
9. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Eclair.shop w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Eclair, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
10. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez kontakt z obsługą sklepu Eclair.shop. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach Eclair.shop, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.


§ 3 Zamawianie

1. W ramach Eclair.shop publikowane są informacje o produktach (dalej zwanych „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (dalej zwaną „Zamówieniem”).
2. Sprzedający zastrzega, że zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta Klient podczas zakupów (kolor, rozmiar, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktu.
3. Nie może być podstawą do reklamacji również różnica w wadze pomiędzy wykonanym Produktem a tym zaprezentowanym w Sklepie. Fakt ten wynika z ręcznej metody produkcji każdego Produktu. Z uwagi na fakt, iż wszystkie Produkty wykonane są ręcznie, Sprzedający zastrzega, że wykonany produkt może nieznacznie różnić się wagą od tego prezentowanego w Sklepie i nie może być to podstawą do reklamacji.
4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie zostanie zrealizowane w późniejszym terminie.
5. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.
7. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta, a Zamówienie dostarczy w późniejszym uzgodnionym z Klientem terminie.


§ 4Płatność

1. Płatności elektroniczne dokonywane przez Klienta obsługiwane są przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą DotPay Sp. z o.o., z którą Sprzedający zawarł umowę.
2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.
5. Klient może korzystać z rabatów na zasadach opisanych w Eclair.shop. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z podleganiu danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.


§ 5 Czas realizacji zamówienia


1. Zamówienie złożone przez kupującego skutkuje obowiązkiem zapłaty.
2. Realizacja oraz wysyłka zamówienia nastąpi po otrzymaniu zapłaty.
3. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego.
4. Zwyczajowy termin realizacji zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia wydania przedmiotu zamówienia kupującemu wynosi do 9 dni roboczych lub od 4-7 tygodni w przypadku Produktów, które trzeba wyprodukować.
5. Jeżeli kupujący złożył jednocześnie kilka zamówień w różnym czasie i o rożnych terminach realizacji, na wyraźne polecenie kupującego mogą one zostać zrealizowane łącznie, a za termin ich realizacji uznaje się termin realizacji najbardziej czasochłonnego.
6. Warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym ustępie dotyczą jedynie tych realizowanych na terytorium Unii Europejskiej. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Unii Europejskiej ustalane będą na drodze indywidualnego porozumienia z kupującym.

§ 6 Dostawa Produktów


1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w Eclair.shop oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów niż podane w Eclair.shop.
5. Dostawy Produktów dokonywane są przez firmy kurierskie, z którymi Sprzedający zawarł umowę. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.
6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu, a koszt ponownej dostawy poniesie Klient.

§ 7 Zwroty i reklamacje

1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych. Niektóre produkty są wykonane ręcznie w oryginalnej technologii Carla Faberge, co oznacza, że pokryte są bardzo delikatną kruchą emalią. W związku z czym Produkt jest wrażliwy na uderzenia bądź otarcia o przedmioty twarde. Może to skutkować uszkodzeniem emalii. Sprzedający zaleca delikatne postępowanie z Produktem.
2. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia fizyczne Produktu (ubytki w emalii, zarysowania, etc.) wynikające z nieprawidłowego użytkowania i przechowywania.
3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów (Rękojmia), do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu kupującemu.
4. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. Reklamację można złożyć w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego.
6. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w Eclair.shop), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu.
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8. Sprzedający rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
9. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uznaniu przez Sprzedającego reklamacji.
10. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
11. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji.
12. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.
13. Klient może zwrócić nowy Produkt tylko i wyłącznie bez uszkodzeń fizycznych (zgodnie z pkt. 2), w nienaruszonym opakowaniu, tzn. bez naruszenia specjalnej folii wraz z plombą zabezpieczającą przed otwarciem. Naruszenie zabezpieczenia przez Klienta traktowane jest przez Sprzedającego jako użycie Produktu i nie podlega zwrotowi bądź wymianie.


§ 8 Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy.
2. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Eclair.shop bądź drogą pisemną na adres elektroniczny Sprzedającego sales@eclair.shop.

3. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Produktu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu, od którego zakupu Klient odstąpił. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, bez naruszenia specjalnej folii wraz z plombą zabezpieczającą przed otwarciem, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient.
6. Produkt należy odesłać na adres Inter Commerce Katarzyna Dryja ul. Szuwarowa 4/5, 30-384 Kraków.
7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.
8. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
9. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.
10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania, w szczególności w przypadku naruszenia zabezpieczeń.

§ 9 Ochrona danych osobowych


1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach Eclair.shop, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
5. Na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie, dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Sprzedającym a współpracującymi ze Sprzedającym.
6. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.
8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w Eclair.shop. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
9. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie Eclair.shop.


§ 10 Prawa autorskie


Zabrania się rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania, archiwizowania technikami cyfrowymi lub wprowadzania do pamięci komputera, dokonywania opracowań Sklepu, w tym wykorzystywania jego fragmentów lub elementów graficznych (w tym logo „Eclair”), układu i kompozycji stron internetowych Eclair.shop (tzw. layout), a także innych praw własności intelektualnej bez wiedzy i wyraźnej, pisemnej zgody Inter Commerce.


§ 11 Postanowienia końcowe


1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Eclair.shop poinformuje o tym Klientów na stronach Eclair.shop. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.