Klub Stałego Klienta

Regulamin Klubu Stałego Klienta

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Klubie Stałego Klienta.


§1 Program i Organizator


1. Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia przez "Inter 2 Commerce" programu lojalnościowego oraz zasady uczestnictwa w nim.
2. Organizatorem programu lojalnościowego jest firma "Inter 2 Commerce" Katarzyna Dryja (Inter Commerce), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 6762328044, REGON 122223949, mieszcząca się w 30-384 Kraków, ul. Szuwarowa 4/5, prowadząca sklep internetowy Eclair.shop.


§2 Odbiorcy programu


Program adresowany jest do stałych klientów, dokonujących wielokrotnie zakupy w sklepie internetowym, prowadzony pod adresem URL http://www.eclair.shop.


§3 Warunki udziału w programie


1. Do udziału w programie dopuszczone są wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem przystąpienia do programu jest dokonanie w Eclair.shop:
- jednorazowego zakupu na kwotę minimum 6000zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto lub wielorazowych zakupów w ciągu kolejnych 6 miesięcy na kwotę łączną minimum 12000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto.
- czytelne, kompletne, oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w programie lojalnościowym,
- akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

§4 Stały rabat


1. Spełnienie wszystkich wymogów, opisanych w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnia do otrzymania stałego rabatu w sklepie internetowym Eclair.shop.
2. Inter Commerce zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania stałego rabatu w przypadku, niespełnienia przez potencjalnego uczestnika programu wszystkich, przewidzianych niniejszym regulaminem wymogów.

§5 Uprawnienia uczestnika Klubu Stałego Klienta

1. Uczestnik Klubu Stałego Klienta jest uprawniony do:

  • otrzymania rabatu na każdorazowy zakup produktów oferowanych w Eclair.shop:
    • w wysokości 5% wartości zakupów w przypadku, gdy osiągnięta w danym roku kalendarzowym wartość dokonanych przez posiadacza Konta dotychczasowych zakupów w Eclair.shop, wyniosła do 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto,
    • w wysokości 10% wartości zakupów w przypadku, gdy osiągnięta w danym roku kalendarzowym, wartość dokonanych przez posiadacza Konta dotychczasowych zakupów w Eclair.shop, wyniosła więcej niż 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto,
    • otrzymywania dodatkowych ofert promocyjnych lub zniżek okazjonalnych, o których członek Klubu będzie zawiadamiany w odrębnych komunikatach,
    • korzystania z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie członkom Klubu, którzy będą zawiadamiani o tych promocjach w odrębnych komunikatach.

2. Skorzystanie z oferowanych uprawnień jest możliwe tylko po uprzednim zalogowaniu do Konta w sklepie internetowym, prowadzony pod adresem URL http://www.eclair.shop.

3. Uprawnienia, wynikające z bycia uczestnikiem Klubu, w szczególności do bonów rabatowych lub rabatów cenowych, nie mogą być przekazywane osobom trzecim, wymieniane na ekwiwalent pieniężny oraz na inne świadczenia, jak również nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez sklep internetowy Eclair.shop.


§6 Postanowienia końcowe


1. W przypadku dokonania przez "Inter 2 Commerce" zmian w niniejszym regulaminie, odbiorcy programu lojalnościowemu w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu, przysługuje prawo do złożenia na adres: info@eclair.shop, oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku zmiany danych lub adresu odbiorcy programu, prosimy o przesłanie informacji mailowo, na adres info@eclair.shop.